Statut

maj 17, 2016 utworzone przez

STATUT

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni zwany w treści Statutu „MZGK” działa na podstawie: 1) ustawy o finansach publicznych, 2) ustawy o gospodarce komunalnej, 3) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, 4) niniejszego Statutu. § 2. MZGK jest zakładem budżetowym, stanowiącym jednostkę organizacyjną Gminy Bogatynia. § 3. Siedzibą MZGK jest miasto Bogatynia.§ 4. MZGK nie posiada osobowości prawnej.

II. CELE I ZADANIA MZGK

§ 5. Do zadań MZGK należy:1. Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Bogatynia bądź pozostających w jej zarządzie, a w szczególności:

1) zawieranie i wypowiadanie na podstawie pełnomocnictw a udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w przypadku braku możliwości zawierania przez najemców indywidualnych umów na dostawę mediów – umów z dostawcami mediów, 2) utrzymywanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, 3) dokonywanie przeglądów technicznych budynków i urządzeń w terminach określonych przepisami prawa, 4) prowadzenie ewidencji budynków i lokali, 5) windykacja i pobieranie czynszów i opłat od lokali, 6) ściąganie zaległości czynszowych.

2. Eksploatacja kotłowni lokalnych.

3. Prowadzenie rejestrów najemców lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkałych w tych lokalach, a także najemców lokali użytkowych.

4. Ustalanie katalogu lokali o obniżonej wartości użytkowej celem ewentualnego przeznaczenia ich na lokale socjalne.

5. Prowadzenie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w budynkach administrowanych przez MZGK.

6. Samodzielne organizowanie przetargów w przedmiocie:

1) zlecenia robót i usług w zakresie określonym przez posiadane przez Dyrektora MZGK pełnomocnictwa do zawierania umów, 2) innych, gdy obowiązek ich organizowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.

7. Występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia we właściwym czasie z inicjatywą uchwalenia przepisów prawa miejscowego, w przypadkach zaistnienia konieczności dokonania zmiany odpowiednich regulacji w przedmiocie działalności MZGK.

8. Zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi. § 6. MZGK może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie z zakresu zadań o charakterze użyteczności publicznej.

III. GOSPODARKA FINANSOWA MZGK

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej MZGK jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczeń z budżetem gminy Bogatynia

2. Plan finansowy MZGK zatwierdza dyrektor MZGK dostosowując go do uchwały budżetowej gminy Bogatynia. IV. MIENIE MZGK

§ 8. 1. Mienie MZGK stanowi część mienia komunalnego gminy Bogatynia oddane w administrowanie MZGK.

2. W przypadku likwidacji MZGK lub jego części o przeznaczeniu majątku decyduje Rada Gminy i Miasta w Bogatyni.

3. MZGK zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania i eksploatacji sprzętu, stanu technicznego urządzeń użyteczności publicznej i urządzeń technicznych.

V. ORGANIZACJA MZGK

§ 9. 1. Kierownikiem MZGK jest Dyrektor zakładu.

2. Dyrektora MZGK zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, który dokonuje wobec dyrektora wszystkich czynności z zakresu prawa pracy. § 10.1. Dyrektor kieruje MZGK na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

2. Dyrektor działa w granicach udzielonego pełnomocnictwa:

1) zarządza MZGK i reprezentuje go na zewnątrz, 2) działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. Dyrektor może udzielać pełnomocnictwa pracownikom MZGK w zakresie przez siebie ustalonym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. § 11. 1. Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia na podstawie umowy o pracę Dyrektor MZGK.

2. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i pracowników komórek organizacyjnych ustala Dyrektor MZGK.

3. Strukturę organizacyjną MZGK określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora MZGK, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

VI. NADZÓR NAD MZGK

§ 12. 1. Kontrolę i ocenę działalności MZGK oraz pracy dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

2. Nadzór nad działalnością MZGK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia poprzez właściwe wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. 1. Dyrektor MZGK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Statutu.

2. Wszelkie zmiany Statutu mogą następować w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Related Posts

Znaczniki

Share This

Facebook

Twitter