Informacja RODO

sie 26, 2021 utworzone przez

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest gdy osoba której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego, wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust.1 lit. b RODO na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez Administratora w tym dochodzenie roszczeń.
 1. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom pocztowym), dostawcom usług płatniczych, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu pobrania danych osobowych wynikający z szczegółowych obowiązujących przepisów  oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń  lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania  danych  wynikających z przepisów prawa.
 3.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego RODO.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości korzystania z usług wykonywanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w wyniku niemożności podpisania umowy.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Related Posts

Znaczniki

Share This

Facebook

Twitter